23.01.10 BB-H Giants Nördlingen - Kirchheim Knights

23.01.10 BB-H Giants Nördlingen - Kirchheim Knights

13.02.10 BB-H Giants Nördlingen - BG Karlsruhe

13.02.10 BB-H Giants Nördlingen - BG Karlsruhe

27.02.10 BB-H Giants Nördlingen - USC Freiburg

27.02.10 BB-H Giants Nördlingen - USC Freiburg

27.03.10 BB-H Giants Nördlingen - Osnabrück

27.03.10 BB-H Giants Nördlingen - Osnabrück

04.04.10 BB-H FC Bayern München - Kirchheim Knights

04.04.10 BB-H FC Bayern München - Kirchheim Knights

10.04.10 BB-H Giants Nördlingen - FC Bayern München

10.04.10 BB-H Giants Nördlingen - FC Bayern München

17.04.10 BB-H FC Bayern München - Jena

17.04.10 BB-H FC Bayern München - Jena

24.04.10 BB-H Giants Nördlingen - Hannover Tigers

24.04.10 BB-H Giants Nördlingen - Hannover Tigers